شاخصهایی که بوسیله ایمنی ذاتی شناسایی می شوند

Determinants that Recognized by the Innate Immune System

 

 اگر  چه ایمنی ذاتی، اختصاصیت  ایمنی تطبیقی  ( اکتسابی ) را ندارد، اما ایمنی ذاتی می تواند خودی را از غیر خودی تشخیص دهد (سیستم  کمپلمان  و ماکروفاژ ها). گیرنده های  ایمنی  ذاتی  می توانند پاسخهای  این سیستم را فعال کنند، و به این منظور هم بطور مستقیم میکروب ها را شناسایی می کنند ، و هم برای ایجاد پاسخهای سلولی پیام رسانی می نمایند. پروتئین هایی که خصوصیات عمومی  بسیاری از میکروب ها را شناسایی می کنند هم به صورت ملکولهای ترشحی  و هم گیرنده های سطحی سلولی درسیستم ایمنی  ذاتی وجود دارند. بر خلاف گیرنده های ایمنی اکتسابی- یا همان گیرنده های اختصاصی آنتی ژن - گیرنده های ایمنی ذاتی به صورت کلونال  توزیع نشده اند، بلکه  گروه معینی از گیرنده ها می باشند که بر روی یک نوع خاص از سلولها  وجود دارند .اتصال این گیرنده ها با میکروب ها ، بدون  آنکه با تاخیر ناشی از افزایش و تکثیر کلونال سلولها - همانند آنچه در پاسخ ایمنی اکتسابی روی میدهد- باشد سبب ایجاد پاسخهای بسیار سریعی می شود  که اثراتی رابر جای می گذارند  . این گیرنده ها می توانند انواع وسیعی  از میکروب ها را شناسایی  کنند . گیرنده های ایمنی ذاتی بوسیله ژنهای کامل کد می شوند، در صورتی  که گیرنده های ایمنی اکتسابی بوسیله ژن هایی که ازنوترکیبی قطعات ژنی کوچکتر  جمع  شده اند، کد می گردند . گیرنده های ایمنی ذاتی واسطه عملکرد های  متفاوتی  هستند . برخی از آنها گیرنده فاگوسیتیک می باشند که به  بلع  میکروب های  شناسایی شده سرعت می بخشند،و برخی گیرنده کموتاکتیک هستند  -   نظیررسپتور f-met-leu-phe   -  که به پپتید های باکتریها متصل می شوند و نوتروفیل ها را به سمت جایگاه  عفونت راهنمایی  می کند . عملکرد سومی  که بوسیله  برخی گیرنده های فاگوسیتیک  و همچنین گیرنده های  خاص انتقال پیام ایجاد می شود، القای ملکولهای اجرایی است که  به تحریک درست پاسخهای ایمنی تطبیقی کمک می کنند این ملکولها در شروع و نیز ماهیت پاسخهای بعدی ایمنی تطبیقی تاثیر می گذارند .سطوح میکرو ارگانیزم  ها  بطور معمول حاوی ساختار های ملکولی با طرح های تکراری يا Pathogen Associated Molecular Patterns  (PAMP)می باشد . سیستم ایمنی ذاتی این میکروب ها را بوسیله  رسپتورهایی که به این طرحهای منظم متصل میشوند، شناسایی می کند . به این گیرنده ها Pettern-Recognition Molecules يا به اختصار PRR   می گویند . لکتین  متصل شونده به مانان یا  MBL که مسیر فعال سازی  لکتین  را آغاز می کند یکی از چنین گیرنده هایی است . واکنش این گیرنده های محلول با میکروب ها ، منجر به اتصال کمپلکس  میکروب – رستپور  به فاگوسیت ها  می گردد  که بطور مستقیم به گیرنده  اتصال به میکروب یا غیر مستقیم   بوسیله گیرنده کمپلمان صورت می گیرد .همچنین فاگوسیتها به چندین گیرنده سطح غشای سلولی مجهزشده اند که سطح پا توژنها را بطور مستقیم شناسایی می کنند . در این میان گیرنده ماکروفاژی مانوز  به اغلب ملکولهای قندی موجود بر سطح بسیاری از باکتریها  و برخی ویروسها  از جمله HIV وصل می شود . نوع دیگری از این گیرنده ها،  رستپورScavenger یا  رفتگر  نامیده میشود  که اغلب پلی مر های آنیونی و همچنین  LDLهای استیله  شده را شناسایی می کند . این رستپور ها از نظر ساختاری  دارای انواع  ناهمگونی از مولکولها هستند که به شش فرم مجزا تقسیم می شوند برخی از این گیرنده های رفتگر ساختار های اسید سیالیک  موجود بر سلولهای طبیعی میزبان را شناسایی می کنند و در حذف سلولهای گلبول قرمز  فرسوده ای که اسید سیالیک  خود را از دست داده اند شرکت   دارند   برخی از گیرنده های موجود بر روی  فاگوسیتها می توانند پیام  حضور میکروبها را برسانند . از جمله این گیرنده ها رستپور های TLR  (Toll-Like Receptor) هستند  که نخستین بار  و درمگس سرکه (دروزوفیلا ملانوگاستر)  شناسایی شد. در پستانداران عضوی از  پروتئین های خانواده Toll  به نام TLR-4پیام حضور LPSباکتریهای گرم منفی   را در ارتباط باCD14   و عضو دیگری به نامTLR-2   حضور پروتئوگلیکان باکتریهای گرم مثبت را می  رساند.LPS   در  بدن به یک پروتئین پلاسمایی به نام LBP یا پروتئین متصل شونده  به LPS وصل می شود و مجموعه ای این دو مولکول توسط پروتئین گیرندهCD14  شناسایی می گردد  هر دو مولکول CD14 وLBP غنی از توالی های  تکراری غنی از لوسین هستند . CD14 هم به صورت آزاد در پلاسما  وهم به صورت  متصل به سطح سلول وجود دارد فعال سازی گیرنده های شبه Toll تولید سایتو کاین های پیش التهابی و کموکاین ها و همچنین بیان مولکولهای  کمک تحریکی را فعال می کند .

  

PAMP

PRR 

Biological Consequence of Interaction

Microbial cell wall components

Complement

Opsonization; Complement activation

Mannose-containing carbohydrates

Mannose-binding protein

Opsonization; Complement activation

Polyanions

Scavenger receptors

Phagocytosis

Lipoproteins of Gram + bacteria

Yeast cell wall components

TLR-2

 (Toll-like receptor 2)

Macrophage activation; Secretion of inflammatory cytokines

Double stranded RNA

TLR-3

Production of interferon (antiviral)

LPS (lipopolysaccharide of Gram – bacteria

TLR-4

Macrophage activation; Secretion of inflammatory cytokines

Flagellin (bacterial flagella)

TLR-5

Macrophage activation; Secretion of inflammatory cytokines

U-rich single stranded viral RNA

TLR-7

Production of interferon (antiviral)

CpG containing DNA

TLR-9

Macrophage activation; Secretion of inflammatory cytokines

 تاريخ : دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ | 16:11 | نویسنده : بزازی |
Stem Cell Research news headlines provided courtesy of Medical News Today.
DIV align=center>
بهترين كد هاي جاوا